Duba-B8

Duba B8

 

Historie

Duba-B8 er Dan­marks før­ende kon­tormø­bel­virk­som­hed med spe­ci­ale i tota­lin­dret­ning. Vores ker­ne­kom­pe­ten­cer er indret­nings­rå­d­giv­ning, pro­duk­t­ud­vik­ling og logistik.
Vi udvik­ler, pro­du­ce­rer og mar­keds­fø­rer flere kon­tormø­bel­se­rier, men til­by­der også skræd­der­sy­ede løsninger.

 

Kva­li­tet & Miljø

I gen­nem mange år har vi stil­let krav til vores leve­ran­dø­rer om, at det træ vi køber, skal komme fra skove med gen­plant­nings­pro­gram­mer.
Det har der­for været et natur­ligt ”next step” at få papir på træ­ets oprin­delse – en garanti for bære­dyg­tigt sko­v­brug, som vi kan give videre til vores kun­der.

Vision

Vi vil være den før­ende og fore­trukne leve­ran­dør af innova­tive, flek­sible og bære­dyg­tige kon­tor­in­dret­nin­ger til de stør­ste pri­vate og offent­lige virk­som­heder.
Vi vil være den fore­trukne arbejds­gi­ver for med­ar­bej­dere som vil arbejde i bran­chen for kon­trakt­salg af indret­nings­løs­ninger.

Bære­dyg­tig­hed

At drive sko­ven bære­dyg­tigt bety­der, at sko­ven bru­ges på en ansvars­fuld måde, som lever op til fast­satte krav, der omfat­ter de økolo­gi­ske, soci­ale og økono­mi­ske aspek­ter.
Gen­plant­ning sik­rer, at sko­v­bru­get kan dri­ves på lang sigt, og der­ved også imø­de­komme soci­ale og økono­mi­ske hensyn.

Sort på hvidt

Miljø og omver­den – vi til­by­der vores kun­der løs­nin­ger, der desig­nes med tanke for miljø og omver­den gen­nem et møbel­de­sign, der sik­rer pro­duk­terne en lang leve­tid.
Vi ska­ber modul­op­byg­gede, mobile og flek­sible møbel-koncepter, der kan sup­ple­res, og der­med gen­bru­ges i nye indret­nin­ger i virk­som­heden.

Det har vi papir på

FSC® (Forest Stewardship Council®) er en inter­na­tional mærk­nings­ordning, som doku­men­terer, at mærkede produkter har oprin­delse i skov­om­råder, der udnyttes bære­dygtigt.
For at træ kan blive FSC-mærket, skal skov­om­rå­derne udnyttes på en måde, der både er til gavn for naturen og for lokal­sam­fundet.

Den lyse - det enkle

Den lyse - det enkle

Indretningen af Vestas nye hovedkontor i Skejby er afstemt efter arkitekturen, hvor man samtidig har tilstræbt en tårnhøj funktionalitet. Designet er stramt med fokus på de flotte håndværksmæssige detaljer.

Minimalistisk og roligt arbejdsmiljø

Minimalistisk og roligt arbejdsmiljø

Revisionsfirmaet Deloitte er en af de virksomheder, som netop er flyttet ind i det 91 meter høje Århus City Tower. Med et ønske om en rolig og minimalistisk kontorindretning faldt valget på Duba-B8, som har leveret de i alt 220 arbejdspladser og 15 kantineborde.

I.Q. konferencebord

I.Q. konferencebord

I.Q. konferenceborde fås i såvel runde som aflange former i størrelser fra 120 til 483 cm.

Duba System 4000 bordsystem

Duba System 4000 bordsystem

Duba System 4000 bordsystem

Duba B8: WorX® borde

Duba B8: WorX® borde

worX® er kontormøbler, hvor funktion og fleksibilitet får en helt ny betydning.

Duba-B8

Duba B8

Duba-B8 er Dan­marks før­ende kon­tormø­bel­virk­som­hed med spe­ci­ale i tota­lin­dret­ning.

Kontaktinformation
Duba B8
Mar­tin Bachs Vej 5
8850 Bjer­ringbro
Tlf:+45 70 10 24 10
Web:
Email: